Napísali o nás na STARTITUP

STARTITUP LOGO

Slo­váci ručne vyrá­bajú uni­kátnu prí­rodnú koz­me­tiku pre zdra­vie tvojho štvor­no­hého milá­čika

Marianna Mikešová / 10. január 2017 / Eko

Každý maji­teľ psa či mačky vie, aká špe­ci­fická môže byť sta­rost­li­vosť o ne. Na trhu pri­tom pre­vlá­dajú príp­ravky plné škod­li­vých che­mi­ká­lií, ktoré zdra­viu tvojho milá­čika nepro­spie­vajú. Slo­váci Mar­tin Teren s otcom preto prišli s pro­duk­tami Pet­belle, ktoré sú k psom šetrné a pro­spie­vajú ich zdra­viu.

Dnes už mnohí upred­nost­ňu­jeme šetrnú bio koz­me­tiku, tak prečo by to malo byť inak v prí­pade našich milá­či­kov? Ich orga­niz­mus je na agre­sívne che­mické látky ešte cit­li­vejší, preto by mali pri­chá­dzať do styku len s jem­nými a prí­rod­nými lát­kami. Aj tu však chýba osveta, podobne ako naprí­klad v prí­pade kŕme­nia psov ľud­skou spra­co­va­nou stra­vou.

dog-624951_1920-1030x687Foto: petbelle.com

Za zro­dom uni­kát­nej slo­ven­skej prí­rod­nej koz­me­tiky pre domá­cich milá­či­kov Pet­belle stojí Mar­tin Teren s otcom. Maťo je maji­te­ľom dvoj­roč­nej fenky krí­ženca Jack Rus­sel teri­éra :). Okrem lásky k psom ho však k pro­jektu pri­viedla najmä túžba pri­niesť ino­va­tívne rie­še­nia pre prob­lémy psíč­ka­rov. Nájsť na trhu kva­litné pro­dukty bez ché­mie za dobrú cenu bol totiž prob­lém.

dsc_0053Foto: Pet­belle

Otec pra­cuje viac ako 40 rokov v che­mic­kom výskume a poslednú dekádu sa zaoberá hlavne pozi­tív­nymi účin­kami rast­lín, preto som ho pop­ro­sil, či by neve­del vymys­lieť účinné recep­túry na pro­dukty pre sta­rost­li­vosť o psov. Nemal však čas pro­dukty pre psov vyrá­bať ani pre­dá­vať, preto som sa úlohy ujal sám,” pove­dal Maťo, ktorý sa okrem toho venuje práci v nad­ná­rod­nej kor­po­rá­cii a štú­diu MBA na Uni­ver­zity of Pitts­burgh.

wash_tub_headerFoto: paws-itiveexperience.com

Pol roka po roz­be­hnutí značky má Pet­belle na trhu dva ori­gi­nálne pro­dukty, ktoré sú vyrá­bané a balené na Slo­ven­sku a sú schvá­lené Ústa­vom štát­nej kon­troly bio­pre­pa­rá­tov a lie­čiv SR. Napriek tomu, že sú určené pri­márne pre psy, pros­pejú aj mač­kám či kozám. Tvojho milá­čika dočista umyje a zbaví neže­la­ných para­zi­tov Pet Sapo — prí­rodné anti­pa­ra­zi­tické mydlo. Rege­ne­račný bal­zam Pet Bal­sam im zas ošetrí labky, ktoré sú cit­livé najmä teraz v zime. Na jar by mal pri­bud­núť Pet Repel­lent — prí­rodný repe­lentný sprej pre psov.

dsc_0058-1030x688Foto: Pet­belle

Hlav­nou filo­zo­fiou Pet­belle je ponúk­nuť výni­močné pro­dukty vyrá­bané ručne na čisto prí­rod­nej báze podľa ori­gi­nál­nych recep­túr, ktoré neob­sa­hujú žiadne syn­te­tické prí­sady. Sú zlo­žené z prvo­tried­nych suro­vín, kto­rých účin­nosť je ove­rená stá­ro­čiami. Recep­túry sú samoz­rejme tajné, no Maťo pre­zra­dil, že nie­ktoré účinné látky pre výrobu anti­pa­ra­zit­ného mydla dová­žajú až z ďale­kej Indie.

collageFoto: Pet­belle

Veľa ľudí si myslí, že ak je niečo bez obsahu ché­mie, tak to nebude fun­go­vať. Pri našich výrob­koch je opak prav­dou — poda­rilo sa nám dosiah­nuť oboje,” pove­dal Maťo. Podľa neho tiež nie je správne pou­ží­vať ľud­skú koz­me­tiku na sta­rost­li­vosť o psy, napriek tomu, že je bez syn­te­tík. Fyzi­olo­gické pH kože u psov je totiž iné, ako u ľudí, a ak sa táto roz­diel­nosť nereš­pek­tuje, môže to viesť k suchej srsti, škria­ba­niu, vytr­há­va­niu chl­pov, až zápa­lom. “Tak­tiež nepo­znám ľud­ské mydlo, ktoré pôsobí ako pre­ven­cia voči ekto­pa­ra­zi­tom, nakoľko tieto sa u ľudí nevys­ky­tujú v takej miere ako u zvie­rat,” dopl­nil.

woman-feeding-horse-dpc_48769655-1024x683Foto: grandmeadows.com

Víziou tímu Pet­belle je do budúcna pri­niesť okrem prí­rod­ných pet pro­duk­tov tiež radu prí­rod­ných equ­ine pro­duk­tov pre sta­rost­li­vosť o kone. “Chceme zme­niť ste­re­otyp maji­te­ľov psov a koní, ktorí si ešte neuve­do­mili silu prí­rody skrytú v troch pís­me­nách BIO. Radi by sme vytvo­rili komu­nitu ľudí, ktorí vedia čo je pre ich štvor­no­hého milá­čika to naj­lep­šie,” dodal Maťo.

Výrobky už pri­pra­vujú na schvá­le­nie pre český trh a ich ambí­ciou je dostať ich aj na rakúsky, nemecký a švaj­čiar­sky. Pet­belle držíme palce a chl­pá­čom pra­jeme, aby sa im dostalo takejto skve­lej sta­rost­li­vosti :).

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Petbelle/puppylovernews.com