Ako chrániť psie labky v zime?

healthy

Nebezpečenstvo na psa v zime číha v podobe posypov soľou a štrku. Správna starostlivosť o labky je preto v tomto ročnom období na mieste.

Najväčšou hrozbou pre psie vankúšiky je v zime soľ na chodníkoch. Pre ľudí sa síce posypaný chodník spája s komfortom, no psom môže posyp spôsobovať problémy. Soľ roztápa ľad a sneh, ale môže poleptať psie labky a spôsobiť vášmu domácemu miláčikovi vážne problémy ako na foto nižšie.

burn

Vankúšiky môžu sčervenať, môže dôjsť k prasklinám medzi pazúrikmi, alebo priamo na vankúšikoch. Keďže koža praská, do rán sa môže zaniesť infekcia. A to aj vtedy, keď si pes labky doma oblizuje. Dôsledkom bývajú vtedy rôzne ekzémy, hnisavé kožné zápaly a nechuť k pohybu. Prečo? Pretože vankúšiky psa bolia.

Veterinári sa zhodujú v tom, že by ste psíka nemali venčiť na miestach, ktoré sú chemicky ošetrované. Čo ale robiť, keď bývate v meste a máte doma slušne vážiaceho psa, ktorého neprenesiete na trávnik pokrytý snehom?

Ak mu nechcete obúvať topánočky, ešte predtým než sa vyberiete ne prechádzku, labky namažte hojivým balzamom. Na trhu je veľa výrobkov avšak sú výrobky ako napr. Pet Balsam od Petbelle, ktorý je čisto na prírodnej báze bez chemických prísad (je neškodný ak si natreté labky psík náhodou olizuje alebo sa so psíkom hrajú na snehu deti). Má dvojitý účinok. Labky regeneruje a zároveň chráni proti nasoleným chodníkom v zime. Vosk obsiahnutý v Pet Balsam chráni, nakoľko vytvára neviditeľný film na tlapkách.  Prírodné výťažky z rastlín obsiahnuté v Pet Balsam zase ukludňujú a pomáhaju v novej epitelizácii pokožkových buniek. Po návrate domov umyte psíkovi nohy vlažnou vodou alebo čajom z dubovej kôry. Usušte ich a natrite ochranným a regenerujúcim balzamom. Uvidíte, že Váš štvornohý miláčik bude spokojnejší a môžte si tak spolu užívať vychádzky aj po nasolených chodníkoch v zimnom období bez obáv a labky ostanú nepoškodené a zdravé ako na foto nižšie.
healthy

Napísali o nás na STARTUPERS

Startupers.sk logo

Andrej Mikula /22. decembra 2016

Petbelle – výnimočné slovenské BIO výrobky pre vašich štvornohých miláčikov

Inovácie Podnikanie Zaujímavosti Zvieratá

pes-biely

Na Slovensku máme viac ako pol milióna psov. Každý z nich je jedinečný a často tvorí nenahraditeľného člena rodiny, ktorý si zaslúži starostlivosť o srsť, kožu, chrup i labky. Starostlivosť založenú na sile prírody, ktorú im ponúka aj slovenská spoločnosť Petbelle.

Slovenská inovatívna rodinná firma Petbelle vznikla na Slovensku v roku 2016. Za jej vznikom stojí, okrem zakladateľa Martina Terena, aj nedostatok kvalitných BIO výrobkov na slovenskom trhu v kombinácii s túžbou priniesť nové a kvalitné riešenia pre problémy psíčkarov. To priviedlo Petbelle k rozhodnutiu založiť  spoločnosť zameranú na výrobu a predaj vlastných BIO výrobkov. Je mnoho výrobkov pre starostlivosť o psov a nie je ľahké vybrať si z nich tie najlepšie. Skúsme sa teda pozrieť bližšie na to, čím sú Petbelle výrobky výnimočné.

petbelle-sapoVšetky produkty sú na čisto prírodnej báze. Ich zloženie je bez akýchkoľvek syntetických látok. Jednoducho sú BIO. Produkty Pet Sapo, Pet BalsamPet Repellent (pripravovaný) sú vyrábané na základe vlastných originálnych receptúr. Používané sú len prvotriedne prírodné suroviny, ktorých účinnosť je overená stáročiami. Všetky produkty sú taktiež schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Slovenskej republiky. Kúpou výrobkov Pet Sapo, Pet Balsam a Pet Repellent podporíte taktiež slovenskú ekonomiku, keďže produkty Petbelle sú vyrábané na Slovensku.

petbelle-balsamCieľom spoločnosti je ponúknuť výnimočné produkty vyrábané na čisto prírodnej báze, čím by sa radi stali spoľahlivým partnerom pre všetkých majiteľov štvornohých miláčikov. Víziou spoločnosti Petbelle do budúcna, je priniesť okrem prírodných pet produktov, taktiež radu prírodných equine produktov podľa ich originálnych receptúr pre milovníkov koní. ”Chceme zmeniť stereotyp majiteľov psov a koní, ktorí si ešte neuvedomili silu prírody skrytú v troch písmenách-BIO. Jednoducho vytvoriť komunitu ľudí, ktorí vedia čo je pre ich štvornohého miláčika to najlepšie”, tvrdí šéf spoločnosti Petbelle Martin Teren.

Všetky užitočné a potrebné informácie o Petbelle a ich originálnych BIO produktoch pre starostlivosť o vašich štvornohých miláčikov nájdete na stránke www.petbelle.com. Súčasťou stránky je aj e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete jednoducho objednať produkty Petbelle s doručením kuriérom alebo poštou. Po telefonickej dohode je možný aj osobný odber v odbernom mieste v bratislavských Vajnoroch. Ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách, nezabudnite sa zaregistrovať na odber noviniek a sledovať facebookovú stránku Petbelle, vaši štvornohý miláčikovia vám budú rozhodne vďační! 🙂

Foto: YouTube

Napísali o nás na STARTITUP

STARTITUP LOGO

Slo­váci ručne vyrá­bajú uni­kátnu prí­rodnú koz­me­tiku pre zdra­vie tvojho štvor­no­hého milá­čika

Marianna Mikešová / 10. január 2017 / Eko

Každý maji­teľ psa či mačky vie, aká špe­ci­fická môže byť sta­rost­li­vosť o ne. Na trhu pri­tom pre­vlá­dajú príp­ravky plné škod­li­vých che­mi­ká­lií, ktoré zdra­viu tvojho milá­čika nepro­spie­vajú. Slo­váci Mar­tin Teren s otcom preto prišli s pro­duk­tami Pet­belle, ktoré sú k psom šetrné a pro­spie­vajú ich zdra­viu.

Dnes už mnohí upred­nost­ňu­jeme šetrnú bio koz­me­tiku, tak prečo by to malo byť inak v prí­pade našich milá­či­kov? Ich orga­niz­mus je na agre­sívne che­mické látky ešte cit­li­vejší, preto by mali pri­chá­dzať do styku len s jem­nými a prí­rod­nými lát­kami. Aj tu však chýba osveta, podobne ako naprí­klad v prí­pade kŕme­nia psov ľud­skou spra­co­va­nou stra­vou.

dog-624951_1920-1030x687Foto: petbelle.com

Za zro­dom uni­kát­nej slo­ven­skej prí­rod­nej koz­me­tiky pre domá­cich milá­či­kov Pet­belle stojí Mar­tin Teren s otcom. Maťo je maji­te­ľom dvoj­roč­nej fenky krí­ženca Jack Rus­sel teri­éra :). Okrem lásky k psom ho však k pro­jektu pri­viedla najmä túžba pri­niesť ino­va­tívne rie­še­nia pre prob­lémy psíč­ka­rov. Nájsť na trhu kva­litné pro­dukty bez ché­mie za dobrú cenu bol totiž prob­lém.

dsc_0053Foto: Pet­belle

Otec pra­cuje viac ako 40 rokov v che­mic­kom výskume a poslednú dekádu sa zaoberá hlavne pozi­tív­nymi účin­kami rast­lín, preto som ho pop­ro­sil, či by neve­del vymys­lieť účinné recep­túry na pro­dukty pre sta­rost­li­vosť o psov. Nemal však čas pro­dukty pre psov vyrá­bať ani pre­dá­vať, preto som sa úlohy ujal sám,” pove­dal Maťo, ktorý sa okrem toho venuje práci v nad­ná­rod­nej kor­po­rá­cii a štú­diu MBA na Uni­ver­zity of Pitts­burgh.

wash_tub_headerFoto: paws-itiveexperience.com

Pol roka po roz­be­hnutí značky má Pet­belle na trhu dva ori­gi­nálne pro­dukty, ktoré sú vyrá­bané a balené na Slo­ven­sku a sú schvá­lené Ústa­vom štát­nej kon­troly bio­pre­pa­rá­tov a lie­čiv SR. Napriek tomu, že sú určené pri­márne pre psy, pros­pejú aj mač­kám či kozám. Tvojho milá­čika dočista umyje a zbaví neže­la­ných para­zi­tov Pet Sapo — prí­rodné anti­pa­ra­zi­tické mydlo. Rege­ne­račný bal­zam Pet Bal­sam im zas ošetrí labky, ktoré sú cit­livé najmä teraz v zime. Na jar by mal pri­bud­núť Pet Repel­lent — prí­rodný repe­lentný sprej pre psov.

dsc_0058-1030x688Foto: Pet­belle

Hlav­nou filo­zo­fiou Pet­belle je ponúk­nuť výni­močné pro­dukty vyrá­bané ručne na čisto prí­rod­nej báze podľa ori­gi­nál­nych recep­túr, ktoré neob­sa­hujú žiadne syn­te­tické prí­sady. Sú zlo­žené z prvo­tried­nych suro­vín, kto­rých účin­nosť je ove­rená stá­ro­čiami. Recep­túry sú samoz­rejme tajné, no Maťo pre­zra­dil, že nie­ktoré účinné látky pre výrobu anti­pa­ra­zit­ného mydla dová­žajú až z ďale­kej Indie.

collageFoto: Pet­belle

Veľa ľudí si myslí, že ak je niečo bez obsahu ché­mie, tak to nebude fun­go­vať. Pri našich výrob­koch je opak prav­dou — poda­rilo sa nám dosiah­nuť oboje,” pove­dal Maťo. Podľa neho tiež nie je správne pou­ží­vať ľud­skú koz­me­tiku na sta­rost­li­vosť o psy, napriek tomu, že je bez syn­te­tík. Fyzi­olo­gické pH kože u psov je totiž iné, ako u ľudí, a ak sa táto roz­diel­nosť nereš­pek­tuje, môže to viesť k suchej srsti, škria­ba­niu, vytr­há­va­niu chl­pov, až zápa­lom. “Tak­tiež nepo­znám ľud­ské mydlo, ktoré pôsobí ako pre­ven­cia voči ekto­pa­ra­zi­tom, nakoľko tieto sa u ľudí nevys­ky­tujú v takej miere ako u zvie­rat,” dopl­nil.

woman-feeding-horse-dpc_48769655-1024x683Foto: grandmeadows.com

Víziou tímu Pet­belle je do budúcna pri­niesť okrem prí­rod­ných pet pro­duk­tov tiež radu prí­rod­ných equ­ine pro­duk­tov pre sta­rost­li­vosť o kone. “Chceme zme­niť ste­re­otyp maji­te­ľov psov a koní, ktorí si ešte neuve­do­mili silu prí­rody skrytú v troch pís­me­nách BIO. Radi by sme vytvo­rili komu­nitu ľudí, ktorí vedia čo je pre ich štvor­no­hého milá­čika to naj­lep­šie,” dodal Maťo.

Výrobky už pri­pra­vujú na schvá­le­nie pre český trh a ich ambí­ciou je dostať ich aj na rakúsky, nemecký a švaj­čiar­sky. Pet­belle držíme palce a chl­pá­čom pra­jeme, aby sa im dostalo takejto skve­lej sta­rost­li­vosti :).

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Petbelle/puppylovernews.com